Miljøgodkendelse til svineproduktionen på Valmosevej 9A

Næstved Kommune har den 5.5.2020 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Valmosevej 9A, 4700 Næstved.

05. maj 2020

Indhold

  Ejer af Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle har ansøgt om en produktion af smågrise i eksisterende stald med et samlet produktionsareal på 6.776 m². Der vil ikke blive foretaget nogle anlægsmæssige ændringer. Næstved Kommune har stillet vilkår til ændringerne af produktionen og meddeler på baggrund heraf miljøgodkendelse til de ansøgte ændringer.

  Læs afgørelsen på linket herunder:

  Afgørelse om miljøgodkendelse til Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle

   

  Klagevejledning

  Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen.

  Klagen skal være indgivet senest den 2.juni 2020. Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon 5588 5588

  E-mail naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)